Get Adobe Flash player

St.Helay

ยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนเทพวิทยา กำหนดการชำระค่าเล่าเรียน ภาคเรียนที่ 1 เดือน มิถุนายน - กันยายน ภาคเรียนที่ 2 เดือน พฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ ของทุกปี
 ขออภัย! เนื่องจากขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงเว็บไซต์ เนื้อหาบางส่วนอาจยังไม่สมบูรณ์ กรุณากลับมาติดตามอีกครั้ง

 

kraprib  new  ประกาศรายชื่อนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  คลิ๊กดูรายละเอียด วันที่ 19 เมษายน 2560


kraprib  จำหน่ายหนังสือเรียน / เสื้อผ้าชุดนักเรียน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00 น. วันที่ 29 เมษายน 2560

 


kraprib วันจักรี เรียนพิเศษตามปกติ วันที่ 6 เมษายน 2560 


kraprib เรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ทุกระดับชั้น ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น. นักเรียนที่เรียนโรงเรียนอื่น ก็สามารถมาเรียนกับเราได้  วันที่ 3 - 29 เมษายน 2560


kraprib ประกาศผลสอบนักเรียนทุกระดับชั้น   วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib มอบตัวชำระค่าธรรมเนียมการเรียน นักเรียนระดับชั้น ป.1 และ ม.1  วันที่ 30 มีนาคม 2560


kraprib สิ้นสุดการแจ้งย้ายสถาน  วันที่ 24 มีนาคม 2560


kraprib สอบซ่อมนักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์ ทุกระดับ  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 สอบ NT (ประเมินผลสัมฤทธฺ์ผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้น  วันที่ 9 มีนาคม 2560


kraprib นักเรียนชั้น ป.3 เรียนตามปกติ นักเรียนที่สอบไม่ผ่านเกณฑ์เรียนเสริมเพื่อสอบ  วันที่ 6-7 มีนาคม 2560


kraprib วันแห่งความภาคภูมิใจ อนุบาล 3 รับวุฒิบัตรบัณฑิต  วันที่ 9 มีนาคม 2560


 ดูทั้งหมด     

ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบัน

ปี ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง
2497-2499

บาทหลวงเซ่อ๋า

บาทหลวงสุเมธ

แซ่เจ๊ว

วัชรศักดิ์ไพศาล

ผู้จัดการ
2500

บาทหลวงยวงเซี่ยงเก่ง

นายสนิท

นายประสาน

มุ่ยเส็ง

วิสิทธิ์ศิลป์

กฤษเจริญ

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2501

บาทหลวงยวงเซี่ยงเก่ง

นายสนิท

นายพิทย์

มุ่ยเส็ง

วิสิทธิ์ศิลป์

เล็กมณี

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2502-2503

บาทหลวงยวงเซี่ยงเก่ง

นายสนิท

นายไพรัช

มุ่ยเส็ง

วิสิทธิ์ศิลป์

มะลิวัลย์

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2504

บาทหลวงเอ บอตาอิน

นายสนิท

นายไพรัช

วิสิทธิ์ศิลป์

มะลิวัลย์

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2505

บาทหลวงไกรศรี

นายสนิท

นายไพรัช

ทิพย์ศาสตร์

วิสิทธิ์ศิลป์

มะลิวัลย์

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2506

บาทหลวงไกรศรี

นายสนิท

นายประเสริฐ

ทัพศาสตร์

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2507-2508

บาทหลวงสุรินทร์

นายสนิท

นายประเสริฐ

โรมันวงศ์

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2509-2513

บาทหลวงยวงเซี่ยงเก่ง

นายสนิท

นายประเสริฐ

มุ่ยเส็ง

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2514-2515

บาทหลวงดอมินิโก

นายสนิท

นายประเสริฐ

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2516-2518

บาทหลวงดำรัส

นายสนิท

นายประเสริฐ

ลิมาลัย

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2519-2523

บาทหลวงวิศิษย์

นายสนิท

นายประเสริฐ

สินสมรส

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2524-2529

บาทหลวงบุญส่ง

นายสนิท

นายประเสริฐ

หงส์ทอง

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2530-2531

บาทหลวงวิจิตร

นายสนิท

นายประเสริฐ

สัตย์สมบูรณ์

วิสิทธิ์ศิลป์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2532-2534

บาทหลวงวิจิตร

นายประเสริฐ

สัตย์สมบูรณ์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ครูใหญ่

2535

บาทหลวงประดิษฐ์

ซิสเตอร์อุษา

นายประเสริฐ

ว่องวารี

พรศิริกาญจน์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2536

บาทหลวงชวลิต

ซิสเตอร์อุษา

นายประเสริฐ

วินิตกุล

พรศิริกาญจน์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2537

บาทหลวงสมบูรณ์

ซิสเตอร์อุษา

นายประเสริฐ

แสงประสิทธิ์

พรศิริกาญจน์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2538

บาทหลวงนพดล

ซิสเตอร์อุษา

นายประเสริฐ

ฉัตรบรรยงค์

พรศิริกาญจน์

กู้นาม

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2539-2541

บาทหลวงนพดล

ซิสเตอร์ปริชาติ

ฉัตรบรรยงค์

ฉัตรบรรยงค์

อธิการ/ผู้จัดการโรงเรียน

ครูใหญ่

2542

บาทหลวงนพดล

บาทหลวงชัยศักดิ์

ซิสเตอร์ปริชาติ

ฉัตรบรรยงค์

ศรีทิพย์อาสน์

ฉัตรบรรยงค์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2543

บาทหลวงนพดล

บาทหลวงประเสริฐ

ซิสเตอร์ปริชาติ

ฉัตรบรรยงค์

นพคุณ

ฉัตรบรรยงค์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2544

บาทหลวงวิริยะ

บาทหลวงวิริยะ

ซิสเตอร์ปริชาติ

สู้เสงี่ยม

สู้เสงี่ยม

ฉัตรบรรยงค์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2545

บาทหลวงวิริยะ

บาทหลวงวิริยะ

ซิสเตอร์นิตยา

สู้เสงี่ยม

สู้เสงี่ยม

โจสรรค์นุสนธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2546

บาทหลวงสุเทพ

บาทหลวงสุเทพ

ซิสเตอร์นิตยา

ภูผา

ภูผา

โจสรรค์นุสนธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการ

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2547

บาทหลวงสุเทพ

บาทหลวงสุเทพ

ซิสเตอร์นิตยา

ภูผา

ภูผา

โจสรรค์นุสนธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการ

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2548

บาทหลวงสุเทพ

บาทหลวงสุเทพ

ซิสเตอร์นิตยา

ภูผา

ภูผา

โจสรรค์นุสนธิ์

ผู้รับใบอนุญาต

อธิการ

ผู้จัดการ/ครูใหญ่

2549

บาทหลวงศิริศักดิ์

ซิสเตอร์สายสุดา

ซิสเตอร์สายสุดา

ยอแซฟ

กิจประยูร

กิจประยูร

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2550

บาทหลวงศิริศักดิ์

ซิสเตอร์สายสุดา

ซิสเตอร์สายสุดา

ยอแซฟ

กิจประยูร

กิจประยูร

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2551

บาทหลวงศิริศักดิ์

ซิสเตอร์สายสุดา

ซิสเตอร์สายสุดา

ยอแซฟ

กิจประยูร

กิจประยูร

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2552

บาทหลวงศิริศักดิ์

ซิสเตอร์สายสุดา

ซิสเตอร์สายสุดา

ยอแซฟ

กิจประยูร

กิจประยูร

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2552

บาทหลวงศิริศักดิ์

ซิสเตอร์สายสุดา

ซิสเตอร์สายสุดา

ยอแซฟ

กิจประยูร

กิจประยูร

อธิการโรงเรียน

ผู้จัดการ

ครูใหญ่

2554

บาทหลวงศิริศักดิ์

ซิสเตอร์อุษา

ยอแซฟ

พรศิริกาญจน์

ผู้อำนวยการโรงเรียน

ผู้จัดการ

2555

บาทหลวงไพบูลย์

ซิสเตอร์สายทิพย์

ซิสเตอร์อุษา

รุจิรัตน์

บุญถนอม

พรศิริกาญจน์

อธิการโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ผู้จัดการ

2556

บาทหลวงไพบูลย์

ซิสเตอร์เจนตา

ซิสเตอร์สุภาพร

รุจิรัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ

ฤทธิปัญญา

อธิการโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ผู้จัดการ

2557

บาทหลวงไพบูลย์
ซิสเตอร์เจนตา

ซิสเตอร์สุภาพร

รุจิรัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ

ฤทธิปัญญา

อธิการโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ผู้จัดการ

2558

บาทหลวงไพบูลย์

ซิสเตอร์เจนตา

ซิสเตอร์ละออง

รุจิรัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ

เทาลิ้ม

อธิการโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

2559

บาทหลวงไพบูลย์

ซิสเตอร์เจนตา

ซิสเตอร์กุลธิดา

รุจิรัตน์

รัตนศักดิ์ชัยชาญ

อมรธีรกุล

อธิการโรงเรียน

ผู้อำนวยการ

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

 

ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

แนะนำโรงเรียน (การเรียนการสอน)

ประกันคุณภาพการศึกษา

 

  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบแรก 
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสอง
  การประกันคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม 
  แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
  คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
  ภาคี 4 ฝ่าย
  การแข่งขันกับโรงเรียนและหน่วยงานภายนอก
  การแข่งขันโรงเรียนสังฆมณฑล
  กลุ่มงานสภานักเรียนเทพวิทยา

สถิติจำนวนผู้เข้าชม

577844
TodayToday12
YesterdayYesterday47
This WeekThis Week356
This MonthThis Month962
All DaysAll Days577844
54.196.33.246

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

เป็นเพื่อนกับโรงเรียนเทพวิทยา

ปฏิทินกิจกรรม

loader

ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนเทพวิทยา

201 หมู่ 9  ตำบลกรับใหญ่  อำเภอบ้านโป่ง  
จังหวัดราชบุรี  70190 

Thepwitthaya School

201 m.9 Krabyai  Banpong

Ratchaburi 70190

โทร.0-3229-1202 
http://www.thwy.ac.th,
facebook : เทพวิทยา ห้วยกระบอก

สอบถามข้อมูล